Strona główna » Spis treści

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

1. Uwagi wstępne
2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
2.3. Udostępnianie dokumentacji pracowniczej
2.4. Konsekwencje nieprowadzenia dokumentacji pracowniczej
w zakresie ciężaru dowodu w postępowaniu sądowym
2.5. Ochrona danych osobowych przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
2.6. Odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej
3. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
3.3. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
3.4. Odpowiedzialność za wadliwe przechowywanie dokumentacji pracowniczej

UMOWY O PRACĘ

1. Przedwstępna umowa o pracę
2. Umowa o pracę na czas nieokreślony
3. Umowa o pracę na czas określony
4. Umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa
5. Aneks do umowy o pracę zawartej na czas określony
6. Informacja o zawarciu umowy na czas określony, do której nie mają zastosowania limity określone w art. 251 § 1 k.p., z powodu wystąpienia obiektywnych przyczyn
7. Umowa o pracę na okres próbny

II UMOWY ZAWIERANE W RAMACH STOSUNKU PRACY

8. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
9. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
10. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy o pracę (art. 1011 § 1 k.p.)
11. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 § 1 k.p.)
12. Umowa o zachowaniu w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy
13. Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (art. 1034 k.p.)
14. Umowa o udzielenie świadczenia pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności (art. 1036 k.p.)
15. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika, niezwiązanego z wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy
16. Oświadczenie pracownika w zakresie przejścia majątkowych praw autorskich na pracodawcę 108
17. Umowa dotycząca oddelegowania pracownika
18. Porozumienie o wypłacie dodatku relokacyjnego
19. Umowa pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
20. Umowa o praktykę studencką
21. List intencyjny zawarcia umowy o pracę
22. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

III WZORY DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRACY W WARUNKACH TELEPRACY

23. Oświadczenie pracownika w sprawie wykonywania pracy w formie telepracy
24. Regulamin telepracy
25. Umowa o telepracę
26. Porozumienie między stronami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w warunkach określonych w art. 675 k.p. (telepraca)
27. Porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową/ zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie warunków stosowania telepracy przez pracodawcę (art. 676 § 1 k.p.)


IV POROZUMIENIA I UGODY PODPISYWANE W RAMACH STOSUNKU PRACY

28. Porozumienie w sprawie zmiany warunków pracy i płacy
29. Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę
30. Ugoda pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika (art. 121 § 1 k.p.)
31. Ugoda pozasądowa w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika
32. Porozumienie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w sprawie ustalenia czasu niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w ramach zadaniowego systemu czasu pracy (art. 140 k.p.)
33. Porozumienie pracodawców w sprawie wykonywania przez pracownika pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu
bezpłatnego (art. 1741 § 1 k.p.)
34. Ugoda pozasądowa

V WZORY ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI RODZICIELSKIMI W STOSUNKU PRACY

35. Oświadczenie w sprawie cofnięcia oświadczenia w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę
36. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu
37. Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej
14 tygodni takiego urlopu
38. Wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 9 k.p.)
39. Wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 16 k.p.)
40. Wniosek o udzielenie pracownicy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
41. Wniosek o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego
42. Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego z powodu legitymowania się orzeczeniem
o niezdolności do samodzielnej egzystencji
43. Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego
44. Wniosek pracownika-ojca o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę dziecka
45. Wniosek w sprawie łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
46. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
47. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
48. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika
uprawnionego do urlopu wychowawczego
49. Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem

VI OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZENIEM LUB ROZWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY

50. Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony
51. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony
52. Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
53. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy
54. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
55. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste
56. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
57. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
58. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby
59. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu innej niż niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby, usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, trwającej dłużej niż 1 miesiąc
60. Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy
61. Oświadczenie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 361 k.p.)
62. Oświadczenie w sprawie wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w przypadku późniejszego ustalenia
przez pracodawcę, że pracownik korzystał w dacie wręczenia oświadczenia z ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy
(np. z powodu ciąży lub na podstawie art. 39 k.p. bądź z innych przyczyn)

VII WZORY INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRACOWNIKOM W TOKU STOSUNKU PRACY

63. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.)
64. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.)
65. Informacja o przejęciu zakładu pracy w trybie art. 231 k.p.
66. Informacja pracodawcy o odmowie ponownego zatrudnienia pracownika (art. 48 § 1 k.p.)
67. Informacja dla pracowników o wprowadzeniu nowego Regulaminu pracy
68. Informacja (zawiadomienie) dla pracownika o przyznaniu nagrody/ wyróżnienia (art. 105 k.p.)
69. Informacja dla pracownika o udzieleniu mu czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 1512 § 2 k.p.)
70. Informacja dla pracownika, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k.p. wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, o przysługującym mu w zamian innym dniu wolnym od pracy – wraz z propozycją pracodawcy dotyczącą terminu udzielania tego dnia wolnego (art. 1513 k.p.)
71. Informacja dla pracownika w sprawie zobowiązania go do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę – dyżur (art. 1515 § 1 k.p.)
72. Informacja dla pracownika w sprawie obowiązku wykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 1671 k.p.)
73. Informacja dla pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy (art. 2071 k.p.)

VIII OŚWIADCZENIA I WNIOSKI PRACOWNIKÓW SKŁADANE W TOKU STOSUNKU PRACY

74. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z obowiązującymi u pracodawcy regulaminami i procedurami
75. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 55 § 1 k.p. (w przypadku szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika)
76. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 55 § 11 k.p. (w przypadku ciężkiego naruszenia
przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika)
77. Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia w sposób inny niż do rąk pracownika (art. 86 § 3 k.p.)
78. Zgoda pracownika na potrącenie z jego wynagrodzenia innych należności niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 k.p. (art. 91 § 1 k.p.)
79. Wniosek pracownika w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy (art. 142 k.p.)
80. Wniosek pracownika w sprawie skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.)
81. Wniosek pracownika w sprawie wprowadzenia systemu pracy weekendowej (art. 144 k.p.)
82. Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 1512 § 2 k.p.)
83. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego
84. Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego (art. 164 k.p.)
85. Wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu bezpłatnego (art. 174 k.p.)
86. Zgoda pracownika na udzielenie mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1741 § 1 k.p.)
87. Oświadczenie pracownika (w ciąży/opiekującego się dzieckiem do lat 4) w sprawie zamiaru skorzystania z uprawnień
przewidzianych w art. 178 k.p.

IX WZORY REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCE W STOSUNKACH PRACY

88. Regulamin pracy
89. Aneks do Regulaminu pracy
90. Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego
91. Regulamin wynagradzania
92. Załącznik do Regulaminu wynagradzania
93. Regulamin premiowania
94. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
95. Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
96. Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
97. Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
98. Załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
99. Załącznik nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
100. Załącznik nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
101. Załącznik nr 7 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
102. Załącznik nr 8 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
103. Załącznik nr 9 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

X WZORY PROCEDUR STOSOWANYCH W STOSUNKACH PRACY

104. Kodeks etyki
105. Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
106. Regulamin odbywania i rozliczania podróży służbowych
107. Regulamin korzystania z samochodów służbowych u pracodawcy
108. Regulamin określający zasady kontroli pracownika oraz jego miejsca pracy
109. Regulamin programu dofinansowania nauki dla pracowników

XI WZORY PISM W TOKU PROCEDURY NAKŁADANIA KAR PORZĄDKOWYCH

110. Pismo pracodawcy wzywające pracownika do złożenia wyjaśnień w sprawie naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych
111. Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej
112. Sprzeciw pracownika od nałożonej kary porządkowej
113. Uwzględnienie przez pracodawcę sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej
114. Odrzucenie przez pracodawcę sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej

XII WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM I USTANIEM STOSUNKU PRACY

115. Świadectwo pracy
116. Świadectwo pracy w warunkach szczególnych
117. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
118. Odpowiedź na wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

XIII WZORY PISM DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

119. Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie udzielenia informacji o pracownikach korzystających z jej obrony (art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych)
120. Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową (art. 38 k.p.)
121. Konsultacja oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową (art. 52 § 3 k.p.)
122. Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie uzgodnienia treści Regulaminu wynagradzania/nagród/
premiowania/zakładowego funduszu świadczeń socjalnych/ planu urlopów/pracy/innych (art. 30 ust. 5 ustawy o związkach
zawodowych)
123. Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie/rozwiązanie stosunku pracy/ wypowiedzenie warunków umowy o pracę z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej (art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych)
124. Pismo pracodawcy do zakładowej organizacji związkowej w sprawie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 261 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych)
125. Porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową dotyczące warunków zatrudnienia pracowników w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 261 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych)
126. Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy (art. 91 § 1 k.p.)
127. Umowa pracodawcy z organizacją związkową w sprawie udostępnienia zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy
128. Odpowiedź pracodawcy na wniosek organizacji związkowej w sprawie udzielenia informacji w trybie art. 28 ustawy o związkach zawodowych
129. Odpowiedź pracodawcy na wniosek organizacji związkowej w sprawie zwolnienia pracownika od pracy zawodowej
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji
związkowej – w przypadku gdy wniosek ten nie spełnia wymogów określonych w art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych

XIV WZORY PISM DOTYCZĄCE ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY

130. Wniosek o wszczęcie rokowań w sprawie zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
131. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
132. Wniosek o rejestrację Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
133. Protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
134. Oświadczenie o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przez jedną ze stron układu
135. Oświadczenie o częściowym wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przez jedną ze stron układu
136. Porozumienie stron uprawnionych do zawarcia układu o stosowaniu w całości lub w części układu, którego nie są stronami

XV WZORY PISM W TOKU PROCEDURY ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

137. Zawiadomienie zakładowych organizacji związkowych o zamierzonych zwolnieniach grupowych (art. 2 ust. 3 ustawy
o zwolnieniach grupowych)
138. Porozumienie pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych (art. 3 ustawy
o zwolnieniach grupowych)
139. Regulamin postępowania w sprawie zwolnień grupowych (art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych)
140. Zawiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o zamierzonych zwolnieniach grupowych (art. 2 ust. 6 ustawy o zwolnieniach grupowych)
141. Zawiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących zwolnień grupowych (art. 4 ustawy
o zwolnieniach grupowych)
142. Zawiadomienie związków zawodowych o przyjętych ustaleniach dotyczących zwolnień grupowych (art. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych)

XVI WZORY PISM W TOKU POSTĘPOWANIA PRZED KOMISJĄ POJEDNAWCZĄ

143. Wniosek pracownika o przeprowadzenie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą
144. Protokół z posiedzenia Komisji Pojednawczej obejmujący ugodę zawartą pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
145. Protokół z posiedzenia Komisji Pojednawczej, w czasie którego nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
146. Wniosek pracownika o przekazanie sprawy z Zakładowej Komisji Pojednawczej do sądu pracy

XVII WZORY DOTYCZĄCE TREŚCI STOSUNKU PRACY

147. Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 k.p.)
148. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy (art. 42 § 4 k.p.)
149. Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu
150. Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego
151. Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
152. Porozumienie w sprawie współpracy pracodawców
153. Porozumienie w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie kolejnego zatrudnienia
154. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników
155. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną
156. Zarządzenie pracodawcy
157. Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pieniężnej
158. Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej
159. Odpowiedź na wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy
160. Zastrzeżenia do Protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

XVIII WZORY DOKUMENTÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

161. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
162. Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze
163. Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty
164. Umowa o pracę na czas nieokreślony
165. Umowa o pracę na czas określony
166. Umowa o pracę na czas zastępstwa
167. Akt powołania
168. Akt mianowania
169. Pismo w sprawie zawieszenia obowiązku świadczenia stosunku pracy przez pracownika samorządowego w przypadku jego tymczasowego aresztowania
170. Przeniesienie pracownika samorządowego na wyższe stanowisko
171. Przeniesienie członka korpusu służby cywilnej poza korpus służby cywilnej
172. Powierzenie wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę
173. Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego
174. Przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego w przypadku reorganizacji jednostki
175. Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej
176. Program służby przygotowawczej
177. Opinia z przebiegu części praktycznej służby przygotowawczej
178. Decyzja Wójta Gminy w sprawie skierowania do służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy
179. Protokół z przebiegu służby przygotowawczej
180. Protokół z przeprowadzonego egzaminu ze służby przygotowawczej
181. Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej
182. Decyzja Wójta Gminy zwalniająca z obowiązku odbywania służby przygotowawczej z części teoretycznej
183. Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej
184. Ślubowanie
185. Zarządzenie w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
186. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników
187. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego
188. Odwołanie od oceny okresowej
189. Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej
190. Ustalenie wynagrodzenia wójta
191. Zasady przyznania dodatku za wieloletnią pracę
192. Zasady przyznawania nagród jubileuszowych
193. Zasady przyznawania jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
194. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej po dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej ocenie
195. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy uniemożliwiającego wykonywanie obowiązków
196. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie utraty nieposzlakowanej opinii
197. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie likwidacji urzędu, jeżeli nie jest możliwe jego przeniesienie do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowości
198. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie odmowy poddania się badaniu przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
199. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w drodze porozumienia stron
200. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez urzędnika podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli wina urzędnika jest oczywista
201. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku
pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone
prawomocnym wyrokiem
202. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu zawinionej przez urzędnika utraty uprawnień koniecznych
do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
203. Oświadczenie majątkowe o prowadzeniu działalności gospodarczej
204. Wezwanie pracownika samorządowego do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym
205. Akt odwołania zastępcy wójta z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego
206. Wygaśnięcie mandatu wójta z powodu naruszenia zakazu łączenia funkcji wójta z członkostwem w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego
207. Świadectwo pracy

XIX WZORY DOKUMENTÓW Z ZAKRESU STOSUNKÓW PRACY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

208. Statut uczelni
209. Regulamin pracy i wynagradzania nauczycieli akademickich
210. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
211. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni
212. Oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego
213. Oświadczenie nauczyciela akademickiego w sprawie kosztów uzyskania przychodu
214. Oświadczenie nauczyciela akademickiego w sprawie podstawowego miejsca pracy
215. Oświadczenie nauczyciela akademickiego w sprawie minimum kadrowego
216. Akt mianowania nauczyciela akademickiego
217. Umowa o pracę nauczyciela akademickiego
218. Oświadczenie pracodawcy w sprawie pensum dydaktycznego na dany rok akademicki (Indywidualna Karta Obciążeń
Dydaktycznych)
219. Oświadczenie pracodawcy w sprawie powierzenia nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych przekraczających wymiar pensum
220. Oświadczenie rektora o obniżeniu wymiaru zajęć dydaktycznych w trybie art. 130 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
221. Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu dla celów naukowych
222. Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla celów naukowych
223. Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
224. Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia
225. Wniosek nauczyciela akademickiego o wyrażenie zgody na podjęcie/kontynuowanie zatrudnienia w dodatkowym
miejscu pracy
226. Oświadczenie rektora o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na podjęcie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy
227. Arkusz oceny nauczyciela akademickiego
228. Wniosek o ukaranie nauczyciela akademickiego w postępowaniu dyscyplinarnym
229. Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
230. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego

WYKAZ LITERATURY

INDEKS RZECZOWY